Bel ons 0318 - 55 63 77

Openingstijden

 • Maandag09:00-17:00
 • Dinsdag09:00-17:00
 • Woensdag09:00-17:00
 • Donderdag09:00-17:00
 • Vrijdag09:00-21:00
 • Zaterdag10:00-17:00

Adres

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 • Van de Vennootschap onder Firma COMPUTER SERVICE AAN HUIS V.O.F., gevestigd te Veenendaal
 • onder nummer 214/2002. gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 25/06/2002.
 • Samengesteld door Van Loon Advocaten & Procureurs te Veenendaal,
 • door wie Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

Art. 1 ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Hierna zal Computer Service aan huis V.O.F. nader aangeduid worden met ?wij?, ?ons? of ?onze?. Onder ?wederpartij? wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder werkzaamheden worden in deze voorwaarden verstaan: al hetgeen wij op grond van enige overeenkomst dienen te verrichten, waaronder begrepen het verrichten van reparaties, restauraties en/of reconstructies, koop c.q. verkoop en levering van diensten, waaronder bemiddelen bij aan- en verkoop voor de wederpartij.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in onze algemene voorwaarden en die van de wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van onze voorwaarden.

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij en de wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Art. 2 AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien aan de wederpartij ontwerpen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, films, (elektronische) bestanden, bestekken, berekeningen, begrotingen, plannen, voorbeelden, catalogi of andere bescheiden zijn verstrekt, blijven deze te allen tijden ons eigendom en moeten op ons eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Alle door ons verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief; zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod zijn wij daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.

5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Art. 3 OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. Indien de wederpartij daarop niet onmiddellijk protesteert wordt onze opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt onze factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na ontvangst.

3. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde dat de wederpartij ? te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Art. 4 PRIJZEN EN MEERWERK

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 • Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
 • Exclusief B.T.W., evt. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 • Exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en

verzekering, - vermeld in EURO; eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

3. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften. Voor werkuren buiten de gebruikelijke werktijden kunnen wij een tarief berekenen van 150% van het geldende uurtarief.

4. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 10% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.

Art. 5 ANNULERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.), minimaal ? 100,-, als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.

2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 6 LEVERING

1. Zodra een koopovereenkomst is gesloten, staat het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van ons bedrijf.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

3. Indien de levering geschiedt op basis van ?Incoterms?, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ?Incoterms? van toepassing zijn.

4. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5. De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten en/of beschadiging te (laten) controleren, zulks binnen 5 werkdagen na aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat.

6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.

7. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).

Art. 7 TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door ons als goed huisvader/koopman bepaald, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vindt transport plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, die niet verschuldigd zal zijn bij retourzending in onbeschadigde staat.

4. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Art. 8 OVERMACHT

1. Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.

2. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.

5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid ons is gebleken.

6. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Art. 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en modellen, documenten en dergelijke, door of namens ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, evenals het uitsluitend recht om daarvan gebruik te maken.

2. De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart de wederpartij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde(n) jegens ons geldend maakt/maken uit hoofde van schending van deze garantie.

3. De wederpartij dient bedoelde documenten, zodra wij daarom verzoeken, onverwijld en rechtstreeks aan ons ter beschikking te stellen.

4. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt wij ons de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet.

5. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Alle door ons eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder onze voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7. Wij behouden ons het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 10 AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de Wet bepaald.

2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan, met een maximum van ? 5.000,-.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.

5. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voorzover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voorzover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

7. Ten aanzien van door ons geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken zaken door ons zelf zijn geproduceerd en die zaken rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet of niet tijdige levering van zaken bij restauraties of reparaties indien deze een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden verwacht.

Art. 11 RECLAMES

1. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken, of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames ten aanzien van nietzichtbare gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.

2. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

3. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

4. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Art. 12 GARANTIE

1. Indien en voorzover door de fabrikant garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.

2. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen. Gebreken aan de door ons geleverde zaken die aantoonbaar binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar onze keuze, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan ons te retourneren en ons de eigendom te verschaffen. Deze garantie geldt tevens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding aan ons heeft gemaakt.

3. De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor normaal dagelijks gebruik werd toegepast danwel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Art. 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

2. In geval de wederpartij:

 • In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 • Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 • Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 • Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

3. De door ons geleverde goederen, welke krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt tegen onverwijlde afdracht aan ons van hetgeen door derde(n) aan wederpartij in dat verband is betaald, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. In geval van doorverkoop van (nog) niet geheel aan ons betaalde zaken, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van ? 500,- per dag dat hij hiermee in gebreke is. Bij terugname van zaken is de wederpartij ons vergoeding van onze kosten en 1/260ste deel van de koopsom verschuldigd voor elke werkdag dat de teruggenomen zaken bij wederpartij verbleven, onverminderd onze overige rechten.

5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde ook, verkrijgen wij door het ontstaan der vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin het door ons geleverde is verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. Zolang een van onze vorderingen niet is voldaan verkrijgen wij tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door ons geleverde zaken. De wederpartij is gehouden ons op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van ? 500,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

6. De wederpartij verplicht zich voorts om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde, ons nog niet betaalde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en op ons eerste verzoek terstond de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven. Evenzo verplicht zij zich jegens ons om op andere wijze(n) medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht willen treffen, voor zover die de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7. Indien wij aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking hebben gesteld is de wederpartij gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

8. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder het vorige lid genoemde verplichting, hebben wij het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Art. 14 BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 10 dagen na factuurdatum. De op ons bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 15 RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijk kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van ? 160,-.

Art. 16 GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Art. 17 CONCURRENTIEBEDING

1. De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat met ons goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad, onze medewerkers of van ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst beroep hebben gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Art. 18 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 19 GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

4. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.